Kamerový systém

KAMEROVÝ SYSTÉM

A. Identifikační údaje správce

Správce: Sojove klicky s.r.o.

IČ:

se sídlem A. Jiráska 264, Příbram

B. Účel zpracování Účelem zpracování je ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana osob, zejména zaměstnanců správce, před napadením agresivních návštěvníků, jakož i ochrana před jinou protizákonnou či trestnou činností.

Účelem provozu kamerového systému je prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu bezdomovců a jejich neoprávněnému zdržování se v objektu Chmelnice, proti kapesním krádežím, proti vandalismu, a dále jako preventivní ochrana personálu Chmelnice v nočních hodinách proti napadení agresivními návštěvníky. Důvodem k instalaci kamerového systému byla i skutečnost, že incidenty, které se v budově udály před instalací kamerového systému a byly šetřeny Policií ČR, nebylo možno doložit kamerovým záznamem.

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti z určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údaje bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob a zařízení na určitých přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány bez souhlasu subjektů údaje a to ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona číslo 101/2000 Sb.

C. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména návštěvníci, zaměstnanci , jakož i další osoby vstupující z jakéhokoliv důvodu do prostor správce.Na všech vstupech do prostor Chmelnice a na oplocení areálu Chmelnice jsou umístěny informační štítky formátu přibližně A5 s nápisem „Pozor Areál Chmelnice je sledován kamerovým systémem!“, nebo “Prostry jsou z důvodu bezpečnosti a prevence kriminality monitorovány” s piktogramem kamery.

D. Zdroj osobních údajů Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému).

E. Popis způsobu zpracování údajů V prostorách Chmelnice je tedy instalováno celkem 3 kamery typů AXIS 207, 232 PTZ (s možností dálkového ovládání směru záběru a zorného úhlu – zoom). Kamery mají pevnou montáž, přičemž kamery instalované venku mají možnost „nočního vidění“. Kamery snímají barevný obraz s rozlišením 640 x 480 bodů, v tomto rozlišení je záznam i ukládán, zvuk není snímán. Kvalita záznamu (rozlišovací schopnost a snímková frekvence) je dostatečná k identifikaci sledovaných osob a rozpoznání jejich aktivit.Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, přičemž z jedné kamery je pořizován nepřetržitý záznam, u zbývajících je záznam aktivován pouze pokud je v zorném poli kamery detekován pohyb. Doba uložení záznamů je nastavena SW na 7 dnů. Kamery jsou instalovány na následujících místech v budově Chmelnice (dle pořadových čísel označení kamer v systému):

Kamera č. 1. – vchod do prvního patra

Kamera č. 2. – přístupová cesta a parkovací plochy

F. Místa zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů bude probíhat v místě sídla správce (oznamovatele) tedy na adrese A. Jiráska 264, Příbram.

G. Příjemce nebo kategorie příjemců Za určitých okolností mohou být kromě správce příjemcem orgány činné v trestním řízení (Police ČR, státní zastupitelství, soud), případně i orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky, na základě zákonem stanovených pravidel.

H. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.

I. Popis opatření k zajištění osobních ochrany osobních údajůKamerový server je instalován v serverovně s ostatní informační a komunikační technologií Chmelnice. Vstup do místnosti je opatřen protipožárními dveřmi v běžném provedení s bezpečnostním zámkem a koulí na vnější straně. Do místnosti májí přístup celkem 2 osoby, Michal Zábrodský a Oldřich Zábrodský.Přístup k uloženým záznamům je možný pouze na základě přihlášení do aplikace pro zpracování obrazových informací loginem a heslem. Příslušná oprávnění má pouze jedna osoba, a to určený správce kamerového systému.

Zpracoval: Michal Zábrodský

Dne 15. 12. 2008

Informace ohledně kamerového systému na telefonním čísle 775192700.

05/11/2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*